Lá é lớn đầu được dùng nấu nước để làm sạch vết thương

É lớn đầu

Dân gian dùng toàn cây sắc uống chữa cảm sốt; nước sắc rễ dùng trị chứng vô kinh; lá được dùng nấu nước rửa để làm sạch vết thương

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền