âm địa quyết

Âm địa quyết

Dùng trị sang độc, sưng nóng do phong nhiệt, dùng cây chữa thương tích và dùng rễ chữa lỵ.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền